Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.

Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens. Stora föreningar kan ha en anställd fastighetsskötare som även kan ta ansvar för visst inre underhåll. Detta anges i så fall i stadgarna.

Föreningen ansvarar för (Se stadgarna):

 • fasader
 • yttertak
 • trapphus
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • tvättstugan
 • källare och vind
 • värmesystemet

Du som medlem ansvarar för:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten

Ombyggnad

Ändringsarbeten eller reparationer i lägenhet ska ske på ett fackmässigt sätt. Fasta/bärande, avlopp och element får inte röras, eftersom de tillhör fastigheten. Om arbetet blir störande ska du meddela grannarna! Byggsopor måste lämnas på soptippen och inte i miljöstugan.

Avgifter

Det går utmärkt att betala avgiften/hyran via autogiro.
På detta sätt riskerar du inte att vara för sen med din avgift/hyra till föreningen!
Blankett för detta får man via Deloitte, kontaktuppgifter finns under “Deloitte Ekonomisk förvaltare”.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen.
Ansökningsblankett finns under fliken dokument.

 

Vill du veta mer?

SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) har på sin hemsida svar på vanliga frågor, till exempel:

 • Hur mäter jag ytan på min bostad?
 • Vem betalar vattenskadan?
 • Kan föreningen ta ut dröjsmålsränta på för sent betalade månadsavgifter?
 • Behöver man ansöka om utträde ur föreningen när man sålt sin lägenhet?
 • Behövs bostadsrättsbevis för att visa att man är innehavare av en viss lägenhet?
 • Får man flytta in i lägenheten innan styrelsen sagt ja till medlemskap?
 • Får man ta med sig inredning och utrustning som man köpt själv när man flyttar, till exempel braskamin, tvätt eller diskmaskin?
 • Får medlemmarna se styrelseprotokollen?
 • Finns det någon opartisk instans jag kan vända mig till med svåra frågor?
 • Hur stor är skatten när man säljer sin bostadsrätt?
 • Kan en bostadsrätt pantsättas hur många gånger som helst?
 • Kan föreningen säga nej till juridisk person som medlem?
 • Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?
 • När får en medlem hyra ut i andra hand?
 • Vad får styrelsen bestämma i en bostadsrättsförening?
 • Vad händer om föreningen säger nej till medlemskap till en köpare?
 • Vad kan göras åt störande grannar?
 • Vem svarar för underhållet av bostadsrättslägenheter?
e