STADGAR

för Bostadsrättsföreningen Ritbrädet 1

organisationsnummer 769616-7076

OM FÖRENINGEN

1 § Namn, säte och ändamål

2 § Medlemskap och överlåtelse

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person

5 § Bosättningskrav

6 § Andelsägande

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

8 § Årsavgiftens beräkning

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift

för andrahandsupplåtelse

10 § Övriga avgifter

11 § Dröjsmål med betalning

FÖRENINGSSTÄMMA

12 § Föreningsstämma

13 § Motioner

14 § Extra föreningsstämma

15 § Dagordning

16 § Kallelse

17 § Rösträtt

18 § Ombud och biträde

19 § Röstning

20 § Jäv

21 § Resultatdisposition

22 § Valberedning

23 § Stämmans protokoll

STYRELSE OCH REVISION

24 § Styrelsens sammansättning

25 § Konstituering

26 § Styrelsens protokoll

27 § Beslutförhet och röstning

28 § Beslut i vissa frågor

29 § Firmateckning

30 § Styrelsens åligganden

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

32 § Räkenskapsår

33 § Revisor

34 § Revisionsberättelse

BOSTADSRÄTTSHAVARENS

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 § Bostadsrättshavarens ansvar

36 § Ytterligare installationer

37 § Brand- och vattenledningsskador

38 § Balkong, altan och takterrass

39 § Felanmälan

40 § Gemensam upprustning

41 § Vanvård

42 § Övriga anordningar

43 § Ombyggnad Förändring i lägenhet

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

44 § Användning av bostadsrätten

45 § Sundhet, ordning och gott skick

46 § Tillträdesrätt

47 § Andrahandsupplåtelse

48 § Inneboende

FÖRVERKANDE

49 § Förverkandegrunder

50 § Hinder för förverkande

51 § Ersättning vid uppsägning

52 § Tvångsförsäljning

ÖVRIGT

53 § Meddelanden

54 § Framtida underhåll

55 § Utdelning, upplösning och likvidation

56 § Tolkning

57 § Stadgeändring

58 § Särskilt för föreningar som inte äger hus

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 2 av 7

OM FÖRENINGEN

1 § Namn, säte och ändamål

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen

Ritbrädet 1. Styrelsen har sitt säte i Stockholms

kommun.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt

medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning.

Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i

anslutning till föreningens hus om marken ska

användas som komplement till bostadslägenhet eller

lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.

2 § Medlemskap och överlåtelse

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i

lägenheten endast om han eller hon antagits till

medlem i föreningen. Förvärvaren ska skriftligen

ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen

bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt

kopia på överlåtelsehandling som ska vara

underskriven av köpare och säljare och innehålla

uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt

pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om

överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är

överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap

samtidigt med upplåtelsen.

Styrelsen ska så snart som möjligt från det att ansökan

om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan

om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en

kreditupplysning avseende sökanden. En medlem som

upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt

ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller

hon får stå kvar som medlem.

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en

bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även

om nedan angivna förutsättningar för medlemskap är

uppfyllda. En juridisk person som är medlem i

föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom

överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en

bostadslägenhet. Kommun och landsting får inte vägras

medlemskap.

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar

bostadsrätt i föreningens hus eller som föreningen

upplåter bostadsrätt till. Den som en bostadsrätt har

övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen

om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som

bostadsrättshavare.

Medlemskap får inte vägras på grund av kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är

ogiltig om medlemskap inte beviljas. Särskilda regler

gäller vid exekutiv försäljning, tvångsförsäljning,

övergång av bostadsrätten till dödsbo samt liknande

förvärv.

5 § Bosättningskrav

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska

permanent bosätta sig i bostadsrättslägenheten har

föreningen rätt att vägra medlemskap.

6 § Andelsägande

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras

medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter

förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller

sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift

fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska

alltid beslutas av föreningsstämma.

8 § Årsavgiftens beräkning

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i

förhållande till lägenheternas andelstal. Årsavgiften för

en lägenhet beräknas så att den kommer att bära sin del

av föreningens löpande utgifter, samt amorteringar och

avsättning till fonder.

Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning

ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför

rubbning av det inbördes förhållandet mellan

andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar

av de röstande på stämman gått med på beslutet.

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med

balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av

vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande

gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark

eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %.

För lägenheter som utrustats med fungerande eldstäder

får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje

tillfälle gällande prisbasbelopp

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående

ersättning för taxebundna kostnader såsom, värme,

varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, TV,

bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning,

area eller per lägenhet.

Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller

nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess

förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan

påföras medlemmen efter individuell mätning, ska

beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser

ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den

uppmätta förbrukningen.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt

avgift för andrahandsupplåtelse

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter

beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till

högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av

gällande prisbasbelopp.

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 3 av 7

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift

betalas av pantsättaren.

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut

av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 %

av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts

under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna

avgiften efter det antal kalendermånader som

lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av

kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften

betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet

i andra hand.

10 § Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för

åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av

bostadsrättslagen eller annan författning.

11 § Dröjsmål med betalning

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar.

Betalning får dock alltid ske genom postanvisning,

plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller

övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut

dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda

beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker

samt påminnelseavgift enligt förordningen om

ersättning för inkassokostnader mm.

FÖRENINGSSTÄMMA

12 § Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast

före juni månads utgång.

13 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid

föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1

februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan

komma att besluta.

14 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner

skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas

när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av

revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

15 § Dagordning

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av

protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och

balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för

nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av

föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18

förekomma de ärenden för vilken stämman blivit

utlyst.

16 § Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om

vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut

får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i

kallelsen.

Kallelse till ordinarie och extra stämma ska utfärdas

tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller via

elektroniska hjälpmedel förutsatt att gällande regler

uppfylls.

Om kallelse ska utfärdas genom utdelning och medlem

uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till

medlemmen.

17 § Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om

flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de

dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar

flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har

endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska

förpliktelser gentemot föreningen enligt dessa stadgar

eller enligt lag.

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet

ska visa upp en giltig fullmakt. Fullmakten ska

uppvisas i original och gäller högst ett år från

utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2)

medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra

högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara

medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt.

Ombud och biträde får endast vara:

  annan medlem

  medlemmens make/maka, registrerad partner eller

sambo

  föräldrar

  syskon

  myndigt barn

  annan närstående som varaktigt sammanbor med

medlemmen i föreningens hus

  god man

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av

förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin

förmyndare.

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av

legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett

registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 4 av 7

Föreningsstämman får besluta att den som inte är

medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa

förhandlingarna vid föreningsstämman.

19 § Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som

fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika

röstetal den mening som stämmans ordförande biträder.

Blankröst är inte en avgiven röst.

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid

lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat

beslutas av stämman innan valet förrättas.

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta

att sluten omröstning ska genomföras.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt

bestämmelser i bostadsrättslagen.

20 § Jäv

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i

fråga om:

1. talan mot sig själv

2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan

förpliktelse gentemot föreningen

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande

annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt

intresse som kan strida mot föreningens intresse

21 § Resultatdisposition

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens

verksamhet ska balanseras i ny räkning.

22 § Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses

för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag

till samtliga personval samt förslag till arvode.

23 § Stämmans protokoll

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som

stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets

innehåll gäller:

1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet

2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet

3. att om omröstning skett ska resultatet av denna

anges i protokollet

Protokollet ska senast inom tre veckor hållas

tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras

på betryggande sätt.

STYRELSE OCH REVISION

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter

med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och

suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Omval

av ledamöter kan ske.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även

väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll

och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock

välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i

föregående mening.

25 § Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra

funktionärer.

26 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som

justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot

som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på

betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens

protokoll är tillgängliga endast för ledamöter,

suppleanter och revisorer.

27 § Beslutsförhet och röstning

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter

överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som

styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än

hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal

den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut

krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet

ledamöter är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig ska

de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av

hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i

den ordning som ordförande bestämmer om inte annat

bestämts av föreningsstämma eller framgår av

arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 § Beslut i vissa frågor

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens

hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma.

Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär

att medlems lägenhet förändras ska medlemmens

samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger

sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt

om minst två tredjedelar av de röstande på stämman

har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts

av hyresnämnden.

29 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av

minst två ledamöter tillsammans.

30 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

  att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska

situation

  att svara för föreningens organisation och

förvaltning av dess angelägenheter

  att avge redovisning för förvaltning av föreningens

angelägenheter genom att avlämna årsredovisning

som ska innehålla berättelse om verksamheten

under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra

för föreningens intäkter och kostnader under året

(resultaträkning) och för dess ställning vid

räkenskapsårets utgång (balansräkning)

  att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma

till revisorerna avlämna årsredovisningen

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 5 av 7

  att senast två veckor före ordinarie

föreningsstämma hålla årsredovisningen och

revisionsberättelsen tillgänglig

  att föra medlems- och lägenhetsförteckning;

föreningen har rätt att behandla i förteckningarna

ingående personuppgifter på sätt som avses i

personuppgiftslagen

  om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag

om ändring av stadgarna, måste det fullständiga

förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från

tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.

Om medlem uppgivit annan adress ska det

fullständiga förslaget istället skickas till

medlemmen

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur

lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.

32 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

33 § Revisor

Föreningsstämma ska välja minst en och högst två

revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och

revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie

föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie

föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara

medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara

auktoriserade eller godkända.

34 § Revisionsberättelse

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen

senast tre veckor före föreningsstämman.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det

inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark,

förråd, garage och andra lägenhetskomplement som

kan ingå i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och

reparationer av bland annat:

  ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak

jämte underliggande ytbehandling, som krävs för

att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt

sätt

  icke bärande innerväggar

  till fönster hörande vädringsfilter och tätningslister

samt all målning förutom utvändig målning och

kittning av fönster

  till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar; all

målning med undantag för målning av ytterdörrens

utsida; motsvarande gäller för balkong- eller

altandörr

  innerdörrar och säkerhetsgrindar

  lister, foder och stuckaturer

  elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer

svarar bostadsrättshavaren endast för målning

  golvvärme, som bostadsrättshavaren försett

lägenheten med

  eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar

  varmvattenberedare

  ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är

åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast

bostadsrättshavarens lägenhet

  undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående

el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,

data med mera) i lägenheten, kanalisationer,

brytare, eluttag och fasta armaturer

  ventiler och luftinsläpp, dock endast målning

  brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC

svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även

för:

  fuktisolerande skikt

  inredning och belysningsarmaturer

  vitvaror och sanitetsporslin

  klämring till golvbrunn

  rensning av golvbrunn och vattenlås

  tvättmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar på vattenledning

  kranar och avstängningsventiler

  ventilationsfläkt

  elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren

för all inredning och utrustning såsom bland

annat:

  vitvaror

  köksfläkt

  rensning av vattenlås

  diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar på vattenledning

  kranar och avstängningsventiler; I fråga om

gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för

målning.

36 § Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i

lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller

tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand- och vattenledningsskador

För reparationer på grund av brand- eller

vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i

begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i

bostadsrättslagen.

38 § Balkong, altan och takterrass

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller

takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för

renhållning och snöskottning samt ska se till att

avledning för dagvatten inte hindras.

39 § Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen

anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 6 av 7

föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen

och dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning

Föreningsstämma kan i samband med gemensam

underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte

av inredning och utrustning avseende de delar av

lägenheten som medlemmen svarar för.

41 § Vanvård

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för

lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans

säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande

skador på annans egendom har föreningen, efter

rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på

bostadsrättshavarens bekostnad.

42 § Övriga anordningar

Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser,

balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,

parabolantenner etc. får sättas upp endast efter

styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren

svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar.

Om det behövs för husets underhåll eller för att

fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren

skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera

sådana anordningar på egen bekostnad.

43 § Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i

lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan

styrelsens skriftliga tillstånd:

1. ingrepp i bärande konstruktion,

2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas

eller vatten, eller

3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till

påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller

annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att

erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar

ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

44 § Användning av bostadsrätten

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för

något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får

dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd

betydelse för föreningen eller någon annan medlem i

föreningen.

45 § Sundhet, ordning och gott skick

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras

för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom

eller utom huset samt rätta sig efter föreningens

ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till

hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför

arbete för bostadsrättshavarens räkning.

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat

lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta

sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant

utrymme.

Ohyra får inte föras in i lägenheten.

46 § Tillträdesrätt

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i

lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra

arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen

tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det,

kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos

kronofogdemyndigheten.

47 § Andrahandsupplåtelse

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra

hand till annan för självständigt brukande endast om

styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare

ska skriftligen hos styrelsen ansöka om

samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till

upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem

lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om

bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och

föreningen inte har någon befogad anledning att vägra

samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av

hyresnämnden.

48 § Inneboende

Bostadsrättshavare får inrymma utomstående personer i

lägenheten, om det inte medför men för föreningen

eller annan medlem.

FÖRVERKANDE

49 § Förverkandegrunder

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med

bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp

bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat

följande fall:

  bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats,

upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för

andrahandsupplåtelse

  lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand

  bostadsrättshavaren inrymmer utomstående

personer till men för förening eller annan medlem

  lägenheten används för annat ändamål än vad den

är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig

betydelse för föreningen eller någon medlem

  bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten

upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är

vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller

om bostadsrättshavaren, genom att inte utan

oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det

finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids

i huset

  bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning

och gott skick eller rättar sig efter de särskilda

ordningsregler som föreningen meddelar

  bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till

lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta

Stadgar Brf Ritbrädet 1

Sida 7 av 7

  bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet

och det måste anses vara av synnerlig vikt för

föreningen att skyldigheten fullgörs

  lägenheten helt eller till väsentlig del används för

näringsverksamhet eller därmed likartad

verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i

brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella

förbindelser mot ersättning

50 § Hinder för förverkande

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger

bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I

enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen

normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse

innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker

rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från

bostadsrätten.

51 § Ersättning vid uppsägning

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till

avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

52 § Tvångsförsäljning

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till

följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att

tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i

bostadsrättslagen.

ÖVRIGT

53 § Meddelanden

Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens

webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 § Framtida underhåll

Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll.

Till fonden ska årligen avsättas ett belopp enligt

upprättad underhållsplan. Om föreningen saknar

underhållsplan ska istället avsättning ske motsvarande

minst 0.3% av fastighetens taxeringsvärde.

55 § Utdelning, upplösning och likvidation

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst

ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna

i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det

senaste räkenskapsåret.

Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna

tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till

lägenheternas insatser.

56 § Tolkning

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller

bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och

övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat

ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa

stadgar.

57 § Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga

röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt

om det fattas av två på varandra följande

föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs

av den mening som har fått mer än hälften av de

avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening

som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs

att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på

beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut

föreskriva högre majoritetskrav.

58 § Särskilt för föreningar som inte äger hus

Avhålls föreningsstämma före det att föreningen

förvärvat och tillträtt huset kan även närstående som

inte sammanbor med medlemmen vara ombud.

Ombudet får vid sådan föreningsstämma

e