För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare/hyresgäst. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har du frågor

Har du frågor över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Några ur styrelsen ska finnas tillgängliga i föreningslokalen innan styrelsemöten. Tider för detta aviseras i informationsbladet samt på hemsidan, www.ritbradet1.se. Styrelsen nås också via e-post: info@ritbradet1.se

Ordningsregler Brf Ritbrädet 1

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om skada eller annat fel inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med T&T Förvaltning enligt anslag i porten.

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt packning på kran respektive toalett när vatten står och droppar eller rinner. Kostnader för vatten och gemensam el belastar din avgift till föreningen.

 

Husets allmänna utrymmen

Planering och omsorg har skapat goda möjligheter för att våra gemensamma utrymmen ska vara trevliga för oss alla att vistas och umgås i. Vi kastar inte papper, glasspinnar, burkar, flaskor, cigarettfimpar och annat skräp i vårt bostadsområde. Det är en självklarhet att alla tar ansvar och hjälps åt med att förvalta de goda förutsättningarna genom att hålla rent och snyggt på gårdar, i entréer och trapphus.

Trapphus & Entréer

OBS! Trapphuset kan vara enda utrymningsvägen för dig och dina grannar.

Det är livsviktigt att det är fritt från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker osv. Vid brand måste ibland utrymning ske i ett rökfyllt och mörkt trapphus. Varje hinder utgör en snubbelrisk. Ambulans- och brandkårspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat i trapphuset. Dessutom orsakar plaster i exempelvis pulkor och barnvagnsmadrasser giftig rökutveckling.

Källargångar

Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källarna. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarna. Till din lägenhet hör ett förråd. Förrådet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd.

Cykel- och barnvagnsrum

Det är inte tillåtet att använda cykel- och barnvagnsrum som lagerplats. Utrymmena är endast för funktionsdugliga cyklar och barnvagnar. Mopeder är ej tillåtna i dessa utrymmen.

Tvättstugan

Respektera tvättiderna. Husdjur får ej tas med till tvättstugan. Efter avslutat tvättpass är du skyldig att rengöra tvättstugan efter dig. Fel på maskinerna anmäls till www.storholmendirekt.se felanmälan. Utförligare regler finns uppsatta i tvättstugan.

Hushållssopor

Soppåsar med hushållsavfall ska vara väl hopknutna, så att de ej läcker och förorsakar dålig lukt. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Soppåsar får ej ställas i trapphuset.

Grovsopor

Grovsopor får inte slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral.

Rökförbud

Rökförbud gäller i samtliga allmänna utrymmen i fastigheten. Fimpa inte på marken/golvet!

Olämpliga lekplatser

Barns lek är ett naturligt inslag i ett bostadsområde. Men vissa platser är direkt olämpliga för lek, såsom trapphus, källare, vindar och tvättstugor.

Säkerhet

Håll portarna stängda – håll tjuven borta. Kontrollera att porten stängs efter dig när du går in eller lämnar fastigheten. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Tänk också på att hålla dörrarna till allmänna utrymmen låsta.

Brandskyddet är ett gemensamt intresse.  Regler för förvaring av brandfarligt gods i lägenhet, garageplats eller förråd är ytterst restriktiva. Angående tillåtna mängder och förvaringssätt skall Sprängämnesinspektionens riktlinjer följas. Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnare bekostas/underhålls av lägenhetsinnehavaren själv.

Balkonger

Du som bor i lägenhet med tillhörande balkong är skyldig att hålla balkongen fri från snö och is. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkong eller fönster. För piskning och vädring av mattor, sängkläder med mera finns piskställning på gården.

Observera att det är absolut förbjudet att aska eller fimpa från balkongerna. Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen, förutom om ni använder en el-grill.

Blomlådor ska vara monterade innanför balkongräcket. Du är ansvarig för de skador som blomlådan kan orsaka på såväl människor som fastighet, bilar m m.

Parabolantenner ska monteras på ett fackmannamässigt sätt. Montage får aldrig ske på fasaden. Både parabol och mikrovågshuvud monteras innanför balkongräcket.

 

Gårdar och grönområden

Var rädd om våra gemensamma ytor – vi trampar inte i planteringar, bryter inte grenar på buskar och träd och vi klottrar inte på väggar och dörrar. Inget bollspelande mellan hus eller mot väggar. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade i vårt bostadsområde. Håll katten borta från barnens lekplatser. Sandlådan är barnens lekplats. Det är ditt ansvar att ta bort vad ditt husdjur lämnat efter sig. Tänk på att hundar, som lämnas ensamma och skäller i lägenheten, kan vara mycket störande för dina grannar.

Mata inte råttorna

Det är förbjudet att mata fåglar inom bostadsområdet. Förutom att fåglarna smutsar ner, lockar överbliven mat till sig råttor.

Biltrafik och parkeringar

De asfalterade vägarna på gårdarna är inte konstruerade för biltrafik. Av trivselskäl och hänsyn till lekande barn samt de korta avstånden från intilliggande vägar och parkeringsplatser är biltrafik inte tillåten på gårdarna, annat än vid rena nödfall. Normala taxifärder samt avlastning, bud- och flyttbilar anses inte vara nödfall. Lika viktigt är det att inte blockera transportvägar för utryckningsfordon. Parkering framför garagen är inte tillåten.

 

Visa hänsyn till dina grannar

Ett flerbostadshus är ett litet samhälle där man måste respektera övriga boendes möjlighet att vistas, koppla av och sova i sina lägenheter utan att bli störda av höga skrik, hög musik, buller etc. Störande arbeten i lägenheten bör påbörjas efter kl. 8.00 och vara avslutade före kl. 20.00 Ska du ha fest, informera dina grannar i god tid. Tänk på att ditt golv är dina grannars tak!

Störningar

Störningar kan vara ljud från radio-, stereo- och tv-apparater, högljudda fester, oväsen i lägenheter och trappuppgångar, onormalt musicerande, skällande hundar med mera.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus och tvättstuga. Tänk på att du ansvarar också för störningar som orsakas av personer som hör till ditt hushåll, dina gäster och andra personer som finns i din lägenhet, t ex inneboende eller hantverkare. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från klockan 22.00 på kvällen till klockan 07.00 på morgonen.

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen i god tid innan du tänker hyra ut för information om vilka regler som gäller i föreningen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar samt allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

e